Icon 01

INFORMIRANJE

Prvi korak u postupku legalizacije bespravno sagrađenog ili dograđenog objekta je informiranje da li je predmetni objekat moguće legalizirati. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011. godine.

Nakon što se utvrdi mogućnost legalizacije predmetnog objekta pristupa se izradi ponude za izradu kompletne dokumentacije koja se prilaže zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Što sve moram napraviti..?

Icon 02

IZRADA DOKUMENTACIJE

Nakon prihvaćanja naše ponude kreće se u izradu dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev a od čega se sastoji dokumentacija možete pogledati na :

Potrebna dokumentacija..

ili direktno pogledati:

ZAHTJEVNA ZGRADA

MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA

JEDNOSTAVNA ZGRADA

POMOĆNA ZGRADA

Icon 03

LEGALIZIRAN OBJEKT

Nakon što nadležno upravno tijelo utvrdi da su zadovoljeni uvjeti za ozakonjenje zgrade te uplaćene potrebne naknade u postupku ozakonjenja, ono izdaje rješenje o izvedenom stanju.

Na temelju izdanog rješenja o izvedenom stanju katastarski ured evidentira zgradu u katastarskom operatu i zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis zgrade u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu rješenja o izvedenom stanju. Nadležni sud prilikom upisa zgrade u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priloženo rješenje o izvedenom stanju uz navođenje naziva i oznake tog akta.

Energetsko certificiranje

Image 01

Prema odredbi članka 15. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), prije izdavanja uporabne dozvole, drugog akta za uporabu, odnosno prije promjene vlasništva ili iznajmljivanja zgrade ili njezinoga dijela, mora se pribaviti certifikat o energetskim svojstvima zgrade (u daljnjem tekstu: energetski certifikat) koji izdaje ovlaštena osoba, dok prema odredbi stavka 3. istog članka kupac ili unajmljivač zgrade ili njezinog dijela ima pravo uvida u energetski certifikat prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ili iznajmljivanju prema posebnom zakonu.

Pročitaj više

Novosti

Vremenski okvir za energetsko certificiranje zgrada

Energetsko certificiranje zgrada provodi se sukladno odredbama Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada (Narodne novine 36/10, 135/11), kojim se u Republici Hrvatskoj implementira Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskim svojstvima zgrada. Dosad je izdano nešto više od 1000 certifikata od čega je više od polovine zgrada stambene namjene.

Zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene ukupne korisne površine veće od 1000 m² moraju imati energetski certifikat izložen na vidljivom mjestu do 31. prosinca 2012. godine.

Pročitaj sve

 

Najnovije vijesti

"Od rujna rušimo objekte koji su napravljeni nakon snimanja'"

Ivan Vrdoljak- ministar graditeljstva

"Trenutno pregovaramo o kupovini satelitskih snimaka, kako bi softverski utvrđivali promjene u prostoru, tako da ćemo tijekom slijedeće godine uspostaviti sustav koji će inspektorima pružati egzaktne podatke"

Ivan Vrdoljak- ministar graditeljstva